Πληροφορίες


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς ιδρύθηκε το 2000 με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β” της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθ. Φύλλου 1309/30-10-2000. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και διοικείται από πενταμελές Εφορευτικό Συμβούλιο με τριετή θητεία που ορίστηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 70/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./14-2-2012