Διοίκηση

29-1-2016 054

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς διοικείται από το Εφορευτικό Συμβούλιο και τη Διευθύντρια. Το Εφορευτικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». Το Ε.Σ. είναι πενταμελές και αποτελείται από άτομα που προέρχονται από το χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, της επιστήμης ή της παραγωγής. Ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία των μελών είναι τριετής.

 Η σύσταση του υπάρχοντος Εφορευτικού Συμβουλίου καθορίζεται με το ΦΕΚ 850/ΥΟΔΔ/24-11-2015 «Συγκρότηση Εφορευτικού Συμβουλίου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κιλκίς» και αποτελείται από τους:

1. Βιδιαδάκη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, ΑΔΤ ΑΜ 434472, Οικονομολόγο, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Γουλτίδη Θεόφιλο του Θεοδώρου, ΑΔΤ ΑΗ 359557, Συνταξιούχο Εκπαιδευτικό.

2. Καραμπίδου Χαρίκλεια του Σάββα, ΑΔΤ ΑΑ 402679, Υππάλληλο Ο.Τ.Ε., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Ξενέλη Γεώργιο του Δημητρίου, ΑΔΤ Κ774939, Εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας.

3. Μιχαηλίδου Σοφία του Δημητρίου, ΑΔΤ ΑΗ 362586, Δασκάλα, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την Αραβίδου Μάρθα του Θεοδώρου, ΑΔΤ ΑΕ 874113, Εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας.

4. Παπαδοπούλου Μαρία του Νικολάου, ΑΔΤ Χ 386684, Σχολική Σύμβουλο, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την Αναστασιάδου Ελένη του Κωνσταντίνου ΑΔΤ ΑΕ 499632, Εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας.

5. Καλπακίδου Όλγα του Γεωργίου, ΑΔΤ Ξ 888277, Δικηγόρο, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την Παράκη Αθηνά του Παναγιώτη, ΑΔΤ Π 498407, Εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας.

Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου ορίζεται ο Βιδιαδάκης Μιχαήλ και Αντιπρόεδρος η Καραμπίδου Χαρίκλεια.